Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

13.6.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej


Po 50 latach ZK 1918-1939 zakończył działalność (26)


wprowadził na stronę Marian Pawluk (05.05.2004)

    PÓŁ WIEKU ZK 1918-1939

Ponad pół wieku temu, w maju 1953r., odbył się w Londynie Zjazd Założycielski Związku Lwowskich Kadetów. Statut zatwierdzono rok później, ale był na bieżąco uzupełniany i modyfikowany. Początkowo kadencja Zarządu trwała rok (aż do 1973r.), później dwa lata. Zmieniono też nazwę na Związek Lwowskich Kadetów Marszałka Piłsudskiego, by od 1991r. przyjąć nazwę Związku Kadetów 1918-1939.
Związek zrzeszał wychowanków wszystkich międzywojennych korpusów kadetów roz-proszonych po świecie, w tym także niektórych w kraju, zwłaszcza od późnych lat siedem-dziesiątych, a znane przez kadetów na wszystkich kontynentach „Komunikaty” przywożone były do kolegów w kraju podczas prywatnych podróży z zagranicy.
Wielu członków Związku pracowało społecznie w różnych emigracyjnych stowarzyszeniach, tworzyli lub skupiali wokół siebie ośrodki polskiej kultury i historii, pomagali organizować uroczystości rocznicowe, dbali o przekazywanie pamiątek kadeckich do Muzeum im. Generała W.Sikorskiego w Londynie, do Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i Nowym Jorku.
Członkowie Związku byli m.in. inicjatorami obchodów setnej rocznicy Powstania Stycz-niowego w 1963r., setnej rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego, co roku oddawali hołd ofiarom Katynia.
W 1953r. utworzono przy Zarządzie sekcję dokumentacyjno-historyczną. Jak członkowie ZK sami stwierdzają, jej dorobek był raczej skromny. Doliczono się ponad 6000 uczniów międzywojennych szkół kadeckich (u nas wypadło to skromniej, stąd stale pojawiają się nowe nazwiska kandydujące – z uzasadnieniem – do Księgi Pamięci Kadetów II RP). W 1979r. zebrano pewną kwotę pieniędzy, która pomogła sfinansować tablicę upamiętniającą KK-1 wmurowaną i poświęconą w 1980r. w Katedrze w Warszawie. 22 maja 1983r. w kościele św. Andrzeja w Londynie, do którego licznie uczęszcza Polonia, poświęcono tablicę ku czci pole-głych i zmarłych wychowanków wszystkich trzech Korpusów Kadetów Niepodległej Polski, ufundowaną przez członków Związku.
We wrześniu 2003r. dotarł do nas „Okólnik nr 4”, w którym przeczytaliśmy m.in.:
„w związku z nieuniknionym zakończeniem działalności naszej organizacji, trwającej od 1953r. po dzień dzisiejszy uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w naszym skromnym Świę-cie, w którego programie znalazł się punkt „oświadczenie prezesa o zakończeniu działalności Związku”.
Nie było to zaskoczeniem, bowiem już od 2002r. trwały prace komisji rewizyjnej i Zarzą-du , przygotowujące likwidację Związku. Komisja Likwidacyjna w składzie Zbigniew Stefań-ski (KPK s. 349) prezes, Zdzisław Gigiel Melechowicz (KPK s. 159) sekretarz oraz Lech La-tawiec (KPK s. 235) członek Zarządu – działa nadal, by nic nie co można uchronić, nie zostało stracone.

Jak duży nie byłby nasz żal, że zabraknie bratniej organizacji w Londynie i jej przedsta-wicieli na paru kontynentach, dziękujemy kolegom z całego serca za kontakty , współdziała-nie i z czasem coraz bliższą współpracę. Jak omówiliśmy z prezesem kol. Zbigniewem Ste-fańskim „Biuletyn Informacyjny ZK II RP” gotów jest pełnić, w miarę swoich możliwości i jak długo się da, funkcję londyńskich „Komunikatów” i „Okólników”. Zapraszamy do współ-pracy wszystkich chętnych.
A żyjącym jeszcze kolegom kadetom II RP życzymy zdrowia i kondycji niezbędnych do podtrzymania wzajemnych więzi.
Redakcja Biuletynu Informacyjnego ZK II RP.

Cytując powyższy tekst z Biuletynu Informacyjnego nr 20, informujemy wszystkich ko-legów i sympatyków, mających dostęp do internetu, że od kilku miesięcy prowadzimy inter-netową stronę Kadetów i Sympatyków. Otworzyć ją można pod adresem:

www.kadeci2rp.republika.pl

Biuletyn nasz ukazuje się dwa razy do roku i w niewielkiej ilości egzemplarzy. Strona internetowa może dotrzeć do wszystkich, którzy mają kontakt z komputerem na całym świe-cie. W założeniu naszej strony internetowej zamierzamy uzupełniać Biuletyn aktualnościami, kopiowaniem niektórych artykułów, zamieszczaniem zdjęć, wspomnień i ciekawych wypo-wiedzi kolegów i sympatyków.
Wzorem kolegów z Londynu rozważamy również zakończenie działalności formalnej
ZK II RP. Czas jest nieubłagany. Działalność naszą wówczas zamierzamy ograniczyć przez jakiś czas do działalności indywidualnej Klubów i kolegów, mogących utrzymać kontakty jeszcze przez jakiś okres z instytucjami, z którymi nasz Związek jest powiązany.
Nasz Biuletyn i kadecka strona internetowa będą tu służyć oby jak najdłużej, jako łącznik między nami. Prosimy o kontakt przez wpisywanie się do Księgi Gości.

Prowadzący stronę internetową.

Inż. Marian Pawluk KK2 Rawicz 4k/39.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.