Informacje
Ogólne dane
Różne
Adresy
Aktualności
Galeria
Księga gości

proj.logo kadeckiego - Adam Kilian

proj.strony - Kuba Pawluk

15.7.2024

Rejestr odwiedzin:

gość strony.
Administracja


   Król Stanisław August Poniatowski
-założyciel Szkoły Rycerskiej (1765)
 "Pamiętaj, żeś miał honor
być kadetem."
książe Adam Czartoryski (1766) - pierwszy komendant Szkoły Rycerskiej    W dniu 23 sierpnia b.r odszed³ od nas kadecki kolega Micha³ Gutowski. Ur. 13.09.1910r w Maciszewicach pow. Kaliski. Korpus Kadetów Nr 1 ukoñczy³ zdaj¹c maturê w 1928r. Po Szkole Podchor¹¿ych Kawalerii w Grudzi¹dzu zosta³ mianowany ppor. i rozpocz¹³ s³u¿bê w 17 p. u³. w Lesznie. By³ znakomitym jeŸdŸcem, zwyciêzc¹ wielu konkursów miêdzynarodowych i reprezentantem Polski na olimpiadzie w Berlinie w 1936r.
W kampanii wrzeœniowej dowodzi³ jako rotmistrz 1 szwadronem 17 p.u³., wchodz¹cego w sk³ad Wielkopolskiej Brygady Kawalerii gen. R.Abrahama (Armia Poznañ). Walczy³ w bitwie n. Bzur¹. Ranny w boju o Walewice, w którym jego szwadron odegra³ decyduj¹c¹ rolê. Po 17 wzeœnia wraz z grup¹ u³anów z Pomorskiej Brygady Kawalerii przedar³ siê przez Puszczê Kampinosk¹, przeprawi³ wp³aw przez Wis³ê w okolicy Góry Kalwarii i w po³owie paŸdziernika dotar³ do maj¹tku Kluczkowice na po³udnie od Opola Lubelskiego.
Unikn¹³ niewoli, wróci³ do Warszawy, dzia³a³ w SZP-ZWZ.
W kwietniu 1940r. jako kurier KG ZWZ do Naczelnego Wodza przedosta³ siê do Francji.
W kampanii francuskiej walczy³ w 10 BK Panc. Nastêpnie dotar³ do Anglii i s³u¿y³ tam w 1 DPanc. gen. S.Maczka, z któr¹ jako d-ca szwadronu pancernego 10 psk a póŸniej z-ca d-cy tego pu³ku przeszed³ ca³y szlak bojowy. Zakoñczy³ go 6.5.1945r. jako d-ca 2 p.panc., wkraczaj¹c do Wilhelmhafen. By³ zdobywc¹ twierdzy Kriegsmarine. S³u¿bê w PSZ na Zachodzie pe³ni³ do 1947r. W 1948r. osiad³ w Kanadzie. By³ trenerem kanadyjskiej reprezentacji jeŸdzieckiej, która w 1968r. zdoby³a z³oty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku. By³ organizatorem kombatanckich œrodowisk polskich w Kanadzie. 4.2.1999r. zosta³ nominowany przez prezydenta RP na genera³a brygady. Przed kilku laty powróci³ do kraju nawi¹zuj¹c stare kontakty m.in. z kolegami kadetami. Kultywowa³ rycerskie tradycje orê¿a polskiego. By³ wspó³twórc¹ szwadronu honorowego WP. Mieszka³ w Warszawie i bra³ udzia³ w spotkaniach i kadeckich uroczystoœciach. W 2002r. powo³any zosta³ w sk³ad Kapitu³y Orderu Wojennego Virtuti Militari gdzie pe³ni³ funcjê Sekretarza Kapitu³y .
6.6.2004r. w 60 rocznicê l¹dowania aliantów w Normandii w miejscowosci Arromanches gdzie odbywa³a siê podnios³a uroczystoœæ, gen. Micha³ Gutowski zosta³ uhonorowany najwy¿szym odznaczeniem francuskim - Orderem Legii Honorowej. My kadeci II Rzeczypospolitej bêdziemy zawsze chyliæ g³owy nad Jego grobem.

 


  

 
 

Kadeci II RP, Wszelkie prawa zastrzeżone.